Islam is geen nieuwe godsdienst, maar een hoogtepunt en vervolmaking van dezelfde fundamentele waarheid die God door middel van Zijn Profeten aan de mensen heeft geopenbaard. Een manier van leven die gekenmerkt wordt door vrede – vrede met God, vrede in jezelf en vrede met de schepselen van God, door onderwerping aan God en een verbintenis met Zijn leiding.

Het eerste wat men zou moeten weten en goed begrijpen heeft te maken met de betekenis van het woord “Islam”. 
De islam is niet genoemd naar een persoon zoals het geval is met het Christendom dat genoemd is naar Jezus Christus (v.z.m.h.), of Boeddhisme dat genoemd is naar Gotama Buddha of Confucianisme dat genoemd is naar Cunfucius of Marxisme dat genoemd is naar Karl Marx. Noch is het genoemd naar een bepaalde stam zoals het Judaïsme genoemd is naar de stam van Judah en Hindoeïsme genoemd is naar de Hindoes. De religie Islam is de ware religie van Allah de Almachtige en als zodanig is het centrale principe van Allah’s religie; de totale onderwerping aan Allah’s wil.

Allah is de identificerende Naam of titel voor de Majesteitelijke, Enige en Ware God. Dit naamwoord, welk de Naam is van Allah, geldt voor niemand anders dan Allah alleen. Hij, de meest Majesteitelijke en de meest Hoge, heeft andere Namen die afgeleid zijn van Zijn Naam, Allah. De betekenis van de Naam Allah is de ma-loeh, oftewel datgene wat aanbeden wordt uit liefde, verheerlijking, verering en verlangen. Hij is de Schepper: aan Hem behoort het gebod toe. Allah de Almachtige is De Enige Die het verdient om alleen aanbeden te worden.

De Schepper heeft Perfecte Eigenschappen. Hij is de Eerste, niets was voor Hem. Hij is de Laatste, alles eindigt behalve Hijzelf. De Meest Hoge, niemand is hoger dan Hij. De Meest Nabije, niets is buiten Zijn Bereik en Zijn terrein en Hij is de Meest Hoge in Zijn Nabijheid. Hij is de Eeuwig Levende. Tot Hem zullen wij allemaal terugkeren, op de Dag waar iedereen op de meest perfecte en eerlijke manier zal worden behandeld. Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt.

Het Arabische woord ‘Islam’ betekent onderwerping of overgave aan de wil van de enige echte God: die alleen is het waard aanbeden te worden. Iemand die dit doet wordt een een ‘moslim’ genoemd. Het woord ‘moslim’ betekent ‘gehoorzaam aan God’ , maar het betekent ook ‘vredelievend’. Daarom is de Islam geen nieuwe religie die profeet Mohammed (vrede zij met hem) in de zevende eeuw in Arabië heeft geïntroduceerd, maar het is de ware religie van Allah de Almachtige die toen vervolmaakt werd. Islam is de religie die aan Adam was gegeven,de eerste mens en de eerste Profeet van God, en het was de religie van alle profeten, die na hem volgden. De naam van Gods religie ‘Islam’, is niet door mensen verzonnen. Het is door God zelf als naam voor Zijn religie gekozen en heeft het duidelijk vernoemd in Zijn laatste openbaring aan de mens. In het laatste geschrift van de Goddelijke openbaring, de Qur’an, verklaart God;

“Heden heb ik uw religie voor u vervolmaakt, en Mijn gunst aan u voltooid, en Ik heb de Islam voor u als religie gekozen”.
(Qur’an 5:3)

Allah is de meest Rechtvaardige en de Alwijze. Zijn bedoeling is niet om verwarring bij Zijn schepselen te veroorzaken. De religie die door Hem wordt geaccepteerd, is de religie die door Hem Zelf is gekozen. Zijn essentie moet Eén zijn, omdat hij de Enige en Ware God is. Het is de religie van onderwerping aan de Wil en de Voorschriften van de Enige Die ons tot leven heeft gebracht, de Eeuwig Levende Die nooit sterft. Het is de complete manier van leven voor de gehele mensheid. Al deze deugden zijn door Allah gekozen voor Zijn enige religie: de Islam.

Geen aanbidding mag gegeven worden aan een steen, (stand)beeld, kruis, driehoek, Khomeini, Farakhan, Elijas, Malcolm X of Y, Ghandi, Krishna, leermeesters, Boeddha, Mahatma, keizers, Joseph Smith, de zon, de maan, Diana, het vuur, rivieren, koeien, Rama, tempels, Profeten, Boodschappers (inderdaad, moslims aanbidden Mohammed (vrede zij met hem) niet!), heiligen, priesters, monniken, Haile Selassie, filmsterren, geleerden etcetera. Zij zijn allemaal gecreëerde wezens of dingen.

De mens is geschapen voor één doel: een leven te leiden in overeenstemming met de weg van Allah. Dit is niet onlogisch. Bezitten wij de lucht die we in- en uitademen? Hebben wij onszelf en anderen geschapen? Of waren wijzelf de scheppers? Hebben de mensen dus het recht om de Schepper te negeren?, terwijl zij volledig afhankelijk van Hem zijn? Het antwoord daarop luidt natuurlijk ontkennend.

1. Wie zijn moslims?

Meer dan 1,5 miljard mensen van alle rassen, nationaliteiten en culturen over de gehele aarde zijn moslim – van de rijstvelden in Indonesië tot de woestijnen in het hart van Afrika; van de wolkenkrabbers in New York tot de Bedoeïenkampen in Arabië. Ieder jaar weer groeit het aantal moslims in de wereld en is de Islam verreweg het snelstgroeiende geloof.

Ongeveer 18% van de moslims woont in de Arabische wereld; 20% van de moslims worden gevonden in Afrika ten zuiden van de Sahara; en de grootste moslimgemeenschap ter wereld is gevestigd in Indonesië. In grote delen van Azië leven moslims, terwijl er aanzienlijke minderheden leven in India, China, Rusland, Noord- en Zuid-Amerika, Oost en West Europa. Momenteel telt Nederland bijna 1 miljoen moslims.

2. Wat geloven moslims?

Moslims geloven in de Ene, Unieke, Onvergelijkbare, Genadige God. De Enige en Onderhouder van het Universum; in de Engelen die door Hem zijn geschapen, in de Profeten door wie zijn openbaringen aan de mensheid werden verkondigd; in de Dag des Oordeels en in de individuele verantwoordelijkheid voor iemands daden, in Gods volledige beschikking over het lot – hetzij goed of kwaad – en in het leven na de dood.

Moslims geloven dat God zijn Boodschappers en Profeten naar alle mensen heeft gestuurd en dat de laatste boodschap aan de mensheid; een bevestiging van de eeuwige boodschap en een opsomming van al hetgeen wat daarvoor is gekomen, geopenbaard is aan de laatste Profeet Mohammed (vrede zij met hem) door de aartsengel Djibriel (Gabriël).

3. Wat is de Qur’an?

De Heilige Qur’an is een volledig document van de exacte woorden zoals geopenbaard door Allah de Almachtige via de Engel Jibriel (Gabriël) aan de Profeet Mohammed (v.z.m.h.). De Heilige Qur’an is de fundamentele bron van het geloof en handelen van iedere moslim. Het behandelt alle onderwerpen die ons als mensen aangaan zoals wijsheid, aanbidding en wet. Maar het basisthema is de relatie tussen Allah de Almachtige en zijn schepselen.

Tegelijkertijd verschaft de Qur’an ons richtlijnen voor een rechtvaardige samenleving, gepast menselijk gedrag en eerlijke economische principes. Naast de Heilige Qur’an verwijzen moslims ook naar het leven van de Profeet (vrede zij met hem) als tweede bron van leiding. Geloof in de Soenna, het voorbeeld van de handelingen van de Profeet (de handelingen en uitspraken van Mohammed (vrede zij met hem) vormt een essentieel onderdeel van het Islamitisch geloof.

4. Mohammed (vrede zij met hem), de zegel der profeten

Mohammed (vrede zij met hem) werd geboren in Mekka, in het jaar 570, gedurende een periode in de geschiedenis die de Europeanen de Middeleeuwen noemen. Toen hij opgroeide, werd Mohammed (vrede zij met hem) bekend om zijn waarheidlievendheid, vrijgevigheid en oprechtheid en kreeg de titel Al-Amien; de betrouwbare.

Op veertigjarige leeftijd, tijdens een meditatieve terugtrekking, ontving Mohammed (vrede zij met hem) zijn eerste openbaring van God de Almachtige, door de aartsengel Djibriel (Gabriël). Deze openbaringen duurden 23 jaar voort en staat bekend als de Heilige Qur’an.

Mohammed (vrede zij met hem) begon de woorden die hij van Djibriel (Gabriël) hoorde te reciteren, en de waarheid te verkondigen die Allah de Almachtige aan hem had geopenbaard. De mensen in Mekka waren doordrenkt in onwetendheid en dwarsboomden Mohammed (vrede zij met hem) en zijn kleine groep volgelingen op alle mogelijke manieren. Deze vroege moslims leden onder een bittere vervolging. Mohammed (vrede zij met hem) had een beschouwende aard en verafschuwde de decadentie van zijn gemeenschap.

In het jaar 622, gelaste Allah de Almachtige de moslimgemeenschap om te emigreren. Deze gebeurtenis, de Hidjra (migratie), toen zij uit Mekka naar de stad Medina vertrokken, ongeveer 300 kilometer naar het noorden, markeert het begin van de Islamitische jaartelling. De stad Medina verschafte Mohammed (vrede zij met hem.) en de moslims een veilige thuishaven waar de Islam groeide en opbloeide. Na enkele jaren keerden de Profeet (vrede zij met hem) en zijn volgelingen terug naar Mekka, waar ze hun vijanden vergaven en Islam definitief vestigden.

Ten tijde van zijn dood was het grootste gedeelte van Arabië moslim, en binnen een eeuw breidde Islam zich uit in het westen tot aan Spanje en in het oosten tot aan China. Mohammed (vrede zij met hem) overleed op de leeftijd van 63 jaar en werd begraven in Medina.

5. Hoe werd de wereld beïnvloed door de verspreiding van Islam?

Binnen enkele tientallen jaren na de dood van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) breidde het gebied – dat onder gezag van de moslims stond – zich uit naar de drie continenten: Azië, Afrika en Europa. Eén van de redenen van deze snelle en vreedzame verspreiding van Islam was de eenvoud van zijn leer – Islam roept tot het geloof dat er slechts één God is die het recht heeft om aanbeden te worden. Islam vertelt de mensheid om de mogelijkheden van hun verstand en waarnemingen te benutten.

Terwijl de moslimgemeenschap zich ontwikkelde, nam zij het erfgoed van de oude volkeren over, zoals van de oude Egyptenaren, Perzen en Grieken. De samensmelting van Oosterse en Westerse ideeën en van oude en nieuwe gedachten, bracht grote vooruitgang teweeg in de verschillende weten-schapsdisciplines. Geleerden die werkten volgens Islamitische tradities ontwikkelden zich en blonken uit in kunst, architectuur, astronomie, geografie, geschiedenis, taal, literatuur, geneeskunde, wiskunde en natuurkunde.

Vele belangrijke systemen zoals Algebra, de Arabische cijfers en het concept van de nul (van vitaal belang voor de ontwikkeling van wiskunde), werden overgedragen naar het middeleeuwse Europa door middel van moslimgeleerden. Zo werden ook geavanceerde instrumenten, waaronder het kompas en de navicatiekaarten die de grote Europese ontdekkingsreizen mogelijk maakte, ontwikkeld.

6. Wat zijn de ‘vijf pilaren’ (zuilen) van de Islam?

Dat zijn de fundamenten van het leven van de moslim:

1. Getuigenis van het geloof in de Eenheid van Allah de Almachtige en het Profeetschap van Mohammed (vrede zij met hem);
2. Uitvoeren van de dagelijkse gebeden;
3. Zorg om het geven van aalmoezen aan de armen;
4. Zelfreiniging door het vasten;
5.
De Hadj (bedevaart naar Mekka) voor degenen die daar financieel en lichamelijk toe in staat zijn.

Deze pilaren zijn als de fundering van een huis; wanneer je een van de funderingen weghaalt dan stort het huis in. Bij het volgen van de juiste weg in de islam en om te kunnen zeggen: ‘ik ben moslim’, is het dus noodzakelijk dat je in je geloof voldoet aan alle vijf de pilaren van de islam.Hieronder vindt je de vijf pilaren met een beschrijving van wat het inhoud.

1. Geloofsbelijdenis (shahada)
Geloof begint met de shahadah (getuigenis). ‘Ashhadoe an Laa ilaha Ila Allah wa ashhadoe ana Muhammadan Rasoel-Allah’. Dit betekent dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve God de Almachtige en Mohammed (vrede zij met hem) is Zijn Boodschapper.” Deze geloofsbelijdenis wordt de Shahada genoemd, een simpele formule die alle gelovigen uitspreken. Alleen het uitspreken met de mond van deze getuigenis heeft geen waarde. Dit houdt in dat men de getuigenis niet accepteert door het enkel uit te spreken, maar dat men er met zijn hart in gelooft dat Allah de Almachtige één is. Hij is de enige, niet tweeledig noch driedelig of meervoudig, die het verdient om gehoorzaamd en aanbeden te worden.De betekenis van deze belijdenis is het geloof dat het enige doel van het leven is om God te dienen en te gehoorzamen, en dat dit bereikt kan worden door de leringen, verkondigingen en handelingen van de Laatste Profeet, Mohammed (vrede zij met hem).

2. Gebed (Salaat)
De tweede zuil van de Islam is het verrichten van het gebed (Salaat). Salaat is de naam van de verplichte gebeden die vijf keer per dag verricht worden en die een directe link vormen tussen de aanbidder en Allah. Het gebed wordt vijf keer per dag verricht. Voor zonsopgang, het midden van de dag, de namiddag, de avond en ‘s nachts.Volgens overleveringen krijgt hij die zijn gebeden in een moskee in groepsverband verricht, 25 keer de beloning van een gebed dat hij alleen uitvoert. Met een schoon lichaam, schone kleren en op een schone plek onderwerp je je aan je Heer met toewijding, in herinnering, dank en vragend voor vergiffenis. Er worden verzen uit de Qur’an gereciteerd met bepaalde fysieke bewegingen om je lichaam en geest te zuiveren en om zo gedurende de dag in direct contact te komen met je Schepper, Ontwikkelaar en Ondersteuner.  Persoonlijke (smeek)beden kunnen daarnaast ook in elke taal en op elk moment gedaan worden. Het gebed maakt je rechtvaardig, in en om je heen. Behalve de vijf tijden van de verplichte gebeden die over de dag en nacht verspreid zijn, zijn er de jaarlijkse feestgebeden, de wekelijkse vrijdaggebeden en de dagelijkse vrijwillige gebeden. Al deze gebeden bestaan uit een verplicht deel en een deel naar keuze waarvan je de onderdelen met wat inzet gemakkelijk kunt leren en uitvoeren.

3. Armenbelasting (Zakaat)
De derde verplichte zuil is de armenbelasting (zakaat) en heeft invloed op het economisch welzijn en spirituele opleving van de mens. Een belangrijk principe van de Islam is dat alles aan God de Almachtige toebehoort, en dat rijkdommen daarom aan de mensen in bewaring zijn gegeven. Het woord Zakaat betekent zowel ‘zuivering’ als ‘groei’. Het opzij zetten van een deel voor de behoeftigen zuivert onze bezittingen, en zoals het snoeien van planten, herstelt dit het evenwicht en het bemoedigt verdere groei.Het netto spaargeld van iedere moslim behoort niet alleen hem en zijn familie toe, maar eveneens de behoeftige, de armen en zes andere sociaal zwakkere groepen, zoals voorgeschreven in de Qur’an. Dit wordt betaald uit 2,5% over de nettospaargelden met een limiet voor contanten, juwelen, voorraden enzovoorts, gedurende het jaar waarvan de afrekening plaatsvindt nadat één jaar is verstreken. De zakaat zuivert je vermogen en helpt het vestigen van economisch evenwicht en sociale veiligheid. Moslimstaten zijn verplicht de zakaat te verzamelen en te verdelen, maar elders is het de plicht van de moslims zelf om deze zakaat gedurende het jaar te verzamelen en vervolgens te verdelen aan de zakaatgerechtigden. Behalve deze verplichte betaling moedigt Allah jou aan de behoeftige en de armen, uit Zijn vrijgevigheid die aan jou verleend is, te geven. Dergelijke liefdadigheid verdient volgens de Qur’an de beloning van 700 maal of meer.

4. Vasten
(saum)
Het meest bekend is de vastenperiode in de maand Ramadaan. In de heilige maand Ramadaan is het vasten vanaf zonsopgang tot zonsondergang verplicht voor alle mannelijke en vrouwelijke moslims die daartoe in staat zijn. In deze maand onthoudt je jezelf van eten, drinken en seks en vermijdt je onzinnig taalgebruik en slechte daden en wijd je jezelf aan gebed, recitaties van de koran en goede daden. Gedurende deze vastenperiode moet je rein zijn van zowel lichaam als geest. Door zichzelf het aardse comfort te ontzeggen, zelfs voor een korte tijd, kan een vastende persoon zich richten op zijn of haar doel in het leven door zich constant bewust te zijn van de aanwezigheid van Allah de Almachtige. Dit is een maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah. In deze maand werd de heilige Qur’an neergezonden naar de aarde en daarna geleidelijk geopenbaard via de Profeet Mohammed (vrede zij met hem).

In de Qur’an zijn bepaalde uitzonderingen gemaakt voor het vasten: zieken, de reiziger of vrouwen met menstruatie, zwangerschap of borstvoeding gevende vrouwen hoeven niet te vasten. Het vasten is goed voor je gezondheid, een training voor je spirituele opleving, koesteren van een broederschapsband voor alle mensen en moslims en een totale fysieke en mentale onderwerping aan de wil van Allah de Almachtige voor Zijn genoegen en bescherming. Aan het einde van de vastenmaand vieren moslims over de gehele wereld ‘Ied (feest) met gebeden en feestelijkheden. De afsluiting van de vastenmaand wordt ook wel het ‘Suikerfeest’ genoemd.

5. De bedevaart (hadj)
De bedevaart naar Mekka, de Hadj, is alleen een verplichting voor diegenen die daar financieel en lichamelijk toe in staat zijn. Desalniettemin gaan er elk jaar meer dan twee miljoen mensen naar Mekka vanuit elke hoek van de wereld, wat de verschillende volkeren een unieke kans biedt om kennis met elkaar te maken.

De jaarlijkse Hajj begint in de twaalfde maand van het Islamitische maanjaar. Pelgrims dragen speciale kleding: simpele gewaden waarmee de mensen zich ontdoen van elk onderscheid tussen sociale klassen en culturen, zodat iedereen als gelijke voor God staat.

De rituelen van de Hajj stammen uit de tijd van de Profeet en voorvader Abraham (vrede zij met hem). Deze rituelen omvatten het zevenmaal rondgaan om de Ka’bah, (gebouwd door Abraham en zijn zoon Ismael), en het zevenmaal op en neer rennen tussen de heuvels Safa en Marwa, zoals Hagar (de vrouw van Abraham) deed toen ze naar water zocht. De pelgrims staan later samen op de wijde vlakte van Arafat (een grote uitloper van de woestijn buiten Mekka) en bidden gezamenlijk om de vergiffenis van God, in wat vaak gezien wordt als een voorproef van de Dag des Oordeels.

De afsluiting van de bedevaart wordt gekenmerkt door een feest, het ‘Ied al Adha’, wat gevierd wordt met gebeden en het uitwisselen van cadeaus in de Moslimgemeenschappen. Dit, en het ‘Ied al Fitr’, de feestdag bij het einde van de Ramadan, zijn de twee feestdagen van de Islamitische kalender.

7. Hoe verhoudt de Islam zich tot het Christendom en het Jodendom?

Moslims, Christenen en Joden gaan allemaal in hun oorsprong terug naar de Profeet en voorvader Abraham en zijn drie directe afstammelingen. Mohammed (vrede zij met hem) stamt af van de oudste zoon Ismaël, en Moesa (Mozes) en Isa (Jezus) stammen af van Isaäk (vrede zij met hen allen). Moslims eerbiedigen en respecteren Isa (Jezus) in het bijzonder. Ze beschouwen hem als één van de grootste van de Profeten en Boodschappers van God. Een Moslim verwijst nooit simpelweg naar hem als “Jezus” maar voegt altijd de zin “vrede zij met hem” toe. De Koran bevestigt zijn maagdelijke geboorte, en een speciaal hoofdstuk van de Qur’an is getiteld “Maryem (Maria)” als eerbetoon aan de moeder van Jezus. Jezus werd op wonderbaarlijke wijze geboren door dezelfde kracht die Adam (vrede zij met hen beiden) zonder vader tot leven had gebracht.

 “Waarlijk, de gelijkenis van Jezus met God is als de gelijkenis van Adam. Hij schiep hem uit stof en zei tot hem: ‘Wees!’ en hij was.” (Qur’an 3:59)

Gedurende zijn missie als Profeet verrichtte Jezus (vrede zij met hem) vele wonderen. De Koran vertelt ons dat hij zei:

“Ik ben tot jullie gekomen met een teken van mijn Heer: Ik maak voor jullie uit klei de vorm van een vogel, dan blaas ik erin en door Gods gebod zal het een vogel worden. En ik genees de blinden en de melaatsen en ik doe de doden herleven met de Wil van God.” (Qur’an 3:49)

Noch Mohammed, noch Jezus (vrede zij met hen) hebben de fundamentele leerstelling van het geloof in één God, die door de vroegere Profeten werd gebracht veranderd, maar ze hebben het bevestigd en hernieuwd.

Degenen die goddelijkheid aan Jezus (vrede zij met hem) toeschrijven, vergeten of negeren het feit dat Jezus (vrede zij met hem) in de baarmoeder van een vrouw verbleef. Hij had voeding nodig; hij werd geboren en groeide op tot een man. Hem werd het Evangelie toevertrouwd, als een Boodschap voor de kinderen van Israël. Een menselijke Boodschapper die zijn volk opriep om hemzelf niet te aanbidden. Een mens die eet, loopt, slaapt, rust nodig heeft etcetera kan geen Goddelijke Eigenschappen bezitten, omdat hij behoeftig is. Maar Allah de Almachtige, de God van Jezus (vrede zij met hem), is ver verwijderd van elke vorm van imperfectie.

Allah de Almachtige wil niet voor de mens dat hij of zij een slaaf wordt van één of andere valse godheid: natuur, drugs, begeertes, geld, andere mensen of seksuele gemeenschap. Allah de Almachtige levert de bewijzen dat Hij de Enige is Die de mens kan bevrijden van de slavernij van elke vorm van aanbidding die gericht is tot schepsels en door (terug) te keren naar de Schepper alleen.

8. Op welke manier garandeert Islam de mensenrechten en gelijkwaardigheid?

De Qur’an schrijft vrijheid van geest voor:

“Er is geen dwang in godsdienst. De Waarheid onderscheidt zich duidelijk van de leugen; Degene die het kwade verwerpt heeft zeker een sterk houvast gegrepen dat nooit breekt .En God is Alhorend Alwetend.” (Qur’an 2:256)

Leven, eer en bezit van alle burgers in een moslimgemeenschap worden als heilig beschouwd, ongeacht of dezepersoon moslim is of niet. Racisme, seksisme en andere vormen van onderscheid en vooroordelen zijn niet toelaatbaar voor moslims, omdat de Qur’an in de volgende bwoordingen over gelijkwaardigheid spreekt:

“O mensheid! Wij hebben jullie geschapen van een enkele ziel, man en vrouw en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar leert kennen. Waarlijk, de meest eerbare onder jullie in Gods ogen is degene die het meest godvruchtig is. En God is Alwetend, Alkennend.” (Qur’an 49:13)

De profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei ook:

“Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier; noch is de blanke man beter dan de donkere of is de donkere man beter dan de blanke man; behalve dan door het Godsvrucht (taqwa) dat hij verkregen heeft. Waarlijk, de edelste onder jullie is degene met de meeste taqwa.”

9. Op welke manier verhoogt Islam de status van vrouwen?

Volgens de Qur’an zijn mannen en vrouwen gelijkwaardig voor God; vrouwen worden niet beschuldigd van het schenden van de ‘verboden vrucht’, noch is hun lijden gedurende de zwangerschap en geboorte een straf voor deze daad. Islam ziet de vrouw, of zij nu alleenstaand is of getrouwd, als een individu met haar eigen rechten, met het recht om haar eigen bezittingen en verdiensten te beheren en uit te  geven. Een huwelijksgift wordt bijvoorbeeld door de bruidegom aan de bruid gegeven voor haar eigen  gebruik en zij behoudt haar eigen familienaam in plaats van de naam van haar man aan te nemen.

De rollen van mannen en vrouwen zijn samenwerkend en vullen elkaar aan. Rechten en verantwoordelijkheden van beide seksen zijn billijk en evenwichtig in hun totaliteit.

Van zowel mannen als vrouwen wordt verwacht dat zij zich op een bescheiden, simpele en waardige manier kleden. Bepaalde kledinggewoontes die in sommige moslimlanden worden gevonden zijn vaak een uitdrukking van plaatselijke gewoonten in plaats van godsdienstige principes.

Eveneens weerspiegelt de behandeling van vrouwen in sommige gebieden van de moslimwereld vaak culturele gewoontes, die niet in overeenstemming zijn, zo niet tegenovergesteld zijn aan de oorspronkelijke Islamitische leer.

De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei: “De meest volmaakte in het geloof is degene die de beste manieren heeft en het vriendelijkst is tegenover zijn vrouw”.

10. Waarom wordt Islam vaak verkeerd begrepen?

Islam wordt vaak verkeerd begrepen en kan zelfs exotisch lijken in sommige delen van de hedendaagse wereld. Misschien is dit omdat godsdienst niet langer het dagelijks leven in de westerse maatschappij domineert, terwijl voor moslims de Islam de manier van leven is. Moslims maken namelijk geen verschil tussen het wereldse en het heilige.

Voor een behoorlijke periode werd Islam gezien als één of andere ‘Oosterse’ religie, maar met het toenemende aantal moslims dat in het Westen leeft, wordt Islam geleidelijk aan gezien als een wereldgodsdienst. Moslims worden niet langer beschouwd als vreemdelingen met ongewone praktijken, maar worden door de meesten verwelkomd als onderdeel van het mozaïsche leven in het Westen. In veel gevallen wordt Islam niet gezien als een geaccepteerde religie, maar als een gewenste manier van leven.

11. Moslimfamilie en het sociale leven

De familie vormt de bouwsteen van de Islamitische samenleving. De vrede en geborgenheid die geboden wordt door een stabiel gezin wordt hoog gewaardeerd en wordt als essentieel beschouwd voor de spirituele groei van de individuele leden. Een harmonieuze sociale orde wordt tot stand gebracht door uitgebreide families; kinderen worden gekoesterd en verlaten zelden het huis voordat ze getrouwd zijn. Ouders worden zeer gerespecteerd in de Islamitische traditie en het zorgen voor de ouders wordt gezien als een eer en een zegen. Vooral moeders worden geëerd: de Qur’an leert dat moeders speciale aandacht en vriendelijkheid verdienen, omdat zij zoveel moeten doorstaan tijdens de zwangerschap, geboorte en opvoeding. In de Qur’an staat:

“En Wij hebben de mens opgedragen goed voor zijn ouders te zijn. Zijn moeder droeg hem in moeilijkheid op moeilijkheid en heeft hem voor twee jaren gezoogd. Betuig Mij en uw ouders dankbaarheid en tot Mij is de terugkeer”. (Qur’an 31:14)

Het huwelijk wordt sterk aangemoedigd in Islam. Het huwelijk van een moslim is zowel een heilig verbond als een wettelijke overeenkomst, waarin elke partner vrij is om wettelijke condities toe te voegen. Als gevolg hiervan is een scheiding, alhoewel ongebruikelijk, alleen toegestaan als laatste toevluchtsmiddel.

en Allah de Almachtige weet het beste..